O projekte:

Kód projektu: SK/FMP/6c/06/015
Príjemca projektu: Krajská hvezdáreň v Žiline, Horný val 20, 012 42 Žilina
Partner projektu: Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o., Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí
Celkové náklady: 27 950,43 €
Výška podpory EFRR: 23 757,86 €
Výška príspevku ŠR SR: 2 795,04 €
Konečný užívateľ: 1 397,53 €
Termín realizácie: 1.9.2021-31.8.2022

Projekt je zameraný na rozvoj spolupráce partnerov pri príprave a realizácii popularizačných, vzdelávacích kultúrnych programov pre návštevníkov hvezdární a zlepšenie technických a technologických prostriedkov s cieľom zatraktívniť priestory, modernizovať a rozšíriť ponuku programov pre verejnosť.
Je zameraný na rozvoj a zvýšenie atraktivity kultúrneho a prírodného dedičstva prihraničného regiónu a rozvoj poznatkového cestovného ruchu v špecifickej oblasti- v astroturistike.
Ústredným motívom je atmosféra Zeme a javy v nej sa odohrávajúce

Aktivity

Stretnutie pracovného tímu
Úlohou stretnutia bude koordinácia všetkých spoločných aktivít a ich previazanosti. Konkrétny harmonogram aktivít, spresnené rámcové obsahy jednotlivých modulov. Aktivita bude realizovaná v priestoroch partnera projektu. Výstupom bude zápis, spresnený časový a priestorový harmonogram spoločných aktivít a prác, prehľad termínov a zodpovednosti za realizáciu jednotlivých častí projektu.

Propagačné materiály vo vzťahu k realizovanému objektu
Cieľom aktivity je pripraviť pre návštevníkov hvezdárne propagačné a vzdelávacie materiály, ktoré atraktívnou formou a obsahom rozšíria možnosti na získanie informácií o organizácii, jej činnosti, možností návštevníkov na realizáciu voľnočasových aktivít. Prvou publikáciou je brožúra Ako sa nestratiť na hvezdárni a medzi hviezdami. Brožúru budú môcť aktívne využívať návštevníci partnerov, aby si mohli dohľadať pomocou QR aplikácie ďalšie rozširujúce informácie a zapojiť sa do malej súťaže pomocou kvízu, ktorý budú mať v aplikácii a brožúre a získať symbolické ceny (propagačné a metodické materiály, upomienkové predmety...). Druhou publikáciou bude Bulletin Pod tmavou oblohou II. Bulletin bude obsahovať fotografie astronomických objektov a úkazov od slovenských astrofotografov. Bulletin bude mať svoj QR kód, pomocou ktorého si návštevník dohľadá informácie o projekte.

Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované formou doplnkových aktivít
Cieľom workshopu s názvom V objatí atmosféry je spropagovať výstupy projektu a výhody cezhraničnej spolupráce a vyššie spomínaných aktivít pre podporu cestovného ruchu. Témou workshopu budú úkazy, ktoré vznikajú alebo sa dajú pozorovať v atmosfére a ich aplikácia pre popularizáciu astronómie, prírodných vied a pre podporu cestovného ruchu. Budú prezentované výsledky a výstupy projektu, online získavanie a prezentovanie programov a činnosti partnerov pre verejnosť. Budú ukázané možnosti SMART, 3D a iných a digitálnych technológií, realizovaných projektom a možnosti ďalšej spolupráce partnerov v tejto oblasti.

Využitie mobilných technológií pre prezentáciu a propagáciu turistických atraktivít regiónu
Virtuálny QR sprievodca prináša modernizáciu v prenose informácií. Je to jedinečné spojenie modernej technológie s krásou nášho vesmíru za pomoci QR kódov. Mnoho povedaných slov býva často zbytočných. Stačí si stiahnuť do mobilu čítačku QR kódov a objaví sa nekonečný svet nových informácii. QR aplikácia prináša možnosť využitia i dnes v aktuálnej situácii COVID – náhrada odborného výkladu.

Obstaranie vybavenia - nákup technológií nevyhnutných pre inštaláciu a prevádzku realizovaných nástrojov podpory cestovného ruchu
"Cieľom aktivity je zatraktívniť návštevníkom priestory a programy našej inštitúcie. Využijeme na to najstaršie prírodné bohatstvo, a to je hviezdna obloha nad nami, a najstaršie kultúrne dedičstvo, a to sú poznatky o nej. Chceme to dosiahnuť atraktívnymi podujatiami a modernými technickými prostriedkami. Využijeme na to naše moderné priestory a astronomické prístroje.

Výstupy